Blog

DJEČJI VRTIĆ TRILJ Ante Starčevića 15 21240 Trilj Klasa: 601-02/17-01/3 Ur. broj: 2175- 05-06-17-02 U Trilju, 20.02.2017.       Predmet: ZAPISNIK   Sa sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića održane   dana 20. ...

DJEČJI VRTIĆ TRILJ Ante Starčevića 15 21240 Trilj Klasa: 601-02/17-01/9 Ur. broj: 2175- 05-06-17-02 U Trilju, 01.02.2017.       Predmet: ZAPISNIK   Sa sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića održane   dana 01. ...