Natječaji

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

ODGOJITELJ/ICA na određeno vrijeme (od 01.09.2020. – 31.08.2021.)

Više na poveznici na PDF natječaja


NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Trilj, Trilj

Poveznica na PDF natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića TriljPreuzmite PDF – Natječaj Mala škola


Preuzmite PDF – Natječaj odgojitelj-ica


Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje  NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

  1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno  vrijeme ( do povratka djelatnice s bolovanja ).
  2. LOGOPED/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 01.11.2019.  do  31.05.2020. ( dva sata tjedno ).

Uvjeti :

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 )  i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg  vrtića „ Trilj “.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti

  • Životopis
  • Dokaz o stručnoj spremi
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i radnom stažu
  • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne stariji od 6 mjeseci
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica
  • Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 

Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od  8   dana od objave natječaja na adresu :

Dječji vrtić „ Trilj „“

Ante Starčevića 15

21240 Trilj

( za natječaj )

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.