Novosti
Natječaj za odgojitelje, 31.7.2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  NN 10/97,107/07 I 94/13  Upravno  vijeće  Dječjeg vrtića  „ Trilj “  raspisuje
NATJEČAJ

1.  Odgojiteljica predškolskog  odgoja – rad na određeno vrijeme
od 26.8.2019. do 31.8.2020.
Mjesto rada: Trilj
Broj traženih radnika : 2

2.  Odgojiteljica predškolskog  odgoja – rad na neodređeno vrijeme
Mjesto rada: Trilj
Broj traženih radnika : 1

Uvjeti :
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 )  i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg  vrtića „ Trilj “.
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti
Životopis
Dokaz o stručnoj spremi
Potvrda  o radnom stažu ( Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
Uvjerenje o ne kažnjavanju – ne stariji od 6 mjeseci
Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema
čl.102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni
su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
Dokazi   potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Potrebnu dokaznu dokumentaciju dostaviti putem pošte u roku od  8   dana od objave natječaja na adresu :
Dječji vrtić „ Trilj „“
Ante Starčevića 15
21240 Trilj
( za natječaj )
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Napomena: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića dana  31.07.2019.