Novosti
Obavijest o upisu djece u vrtić za pedagošku godinu 2018./2019.

DJEČJI VRTIĆ TRILJ
Ante Starčevića 15
21240 Trilj
KLASA: 601-08/18-01/08
Ur.broj: 2175-06-18-02-1

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i čl. 4. Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić Trilj, objavljuje:
O B A V I J E S T
O upisu djece u dječji vrtić Trilj za pedagošku godinu 2018./2019.

I. Upisi se provode od 02. do 18. svibnja 2018. svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u Dječjem vrtiću Trilj – Trilj, A. Starčevića 15.
Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada Trilja. U vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2018.g navršilo 3 (tri) godine života.

II. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:
a) Osnovna dokumentacija
1. Zahtjev za upis djeteta za 2018./2019. pedagošku godinu (možete preuzeti ovdje)
2. Presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja dokumenta )
3. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
4. Potvrda o zaposlenosti roditelja – Potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
5. Potvrda liječnika o zdravstvenom stanju
b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Trilj)
1. za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavca o zaposlenju i preslika prijave na HZMO
2. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI
3. za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
4. za dijete samohranog zaposlenog roditelja:potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te smrtni list za drugog roditelja, rodni list ili potvrda o nestanku
5. za obitelj s troje ili više djece : rodni listovi ostale djece
6. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju djeteta (preslika), ostalu medicinsku dokumentaciju
7. za dijete u godini prije polaska u školu: rodni list
8. za dijete iz udomiteljske obitelji:presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji

9. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za djecu
10. za dijete kome su oba roditelja redovni studenti: potvrda s fakulteta
11. druge dokumente (nadopisati) _________________________________________

III. Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa
Odluke Komisije za upis djece objavit će se javno na oglasnoj ploči i web stranici vrtića, najkasnije do 04.lipnja 2018. g.
Za djecu koja pohađaju Vrtić, potrebno je obnoviti upis kod odgojitelja, te priložiti dokumente ukoliko je došlo do promjena
IV.Prava sudionika u postupku upisa
Na odluku Komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Žalbe se zaprimaju uredu za računovodstvo vrtića .

 

Zahtjev-upis-2018

Ravnateljica:
Ankica Lukić

No comments so far!

Leave a Comment

Your email address will not be published.
Required fields are marked *