Upravno vijeće

Dječji vrtić Trilj
Ante Starčevića 15
21240 Trilj
KLASA:601-05/19-01/8
URBROJ:2175-06-01-19-01
Trilj,24.4.2019.

Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97. 107/07. i 94/13.) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Trilj, uz suglasnost Osnivača, Upravno vijeće donosi

O D L U K U
O UPISU DJECE ZA 2019/2020. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za 2019./2020. Godinu, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Trilj.

Članak 2.

Upisi za 2019/2020. Godinu ostvariti će se od 06.05.2019. do 17.05.2019. godine od 9 do 15 sati u Dječjem vrtiću Trilj. Postupak upisa provodi Komisija za upis djece u vrtić.

Članak 3.

U Dječji vrtić Trilj upisuju se djeca od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na području Trilja i to u redovne programe na upražnjena mjesta.
Upisi za program predškole i kraće programe, ostvarit će se tijekom godine.

Članak 4.

Dječji vrtić upisuje djecu u poludnevne ( 4 – 6 satni ) programe vrtića u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječji vrtić Trilj te o pravima i obvezama roditelja.

Članak 5.

Programi se ostvaruju u 8 skupina čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom. Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama roditelja.

Članak 6.

Prednost pri upisu djece ostvaruju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječji vrtić Trilj te o pravima i obvezama roditelja donesenim 28.o4.2014.

Članak 7.

Prednost pri upisu djece u redovite programe Vrtića imaju djeca s prebivalištem na području Trilja. Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području Grada Trilja sudjeluju u plaćanju ekonomske cijene sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Trilj. Roditelji koji nemaju prebivalište na području Grada Trilja plaćaju punu ekonomsku cijenu ili sukladno odluci o sufinanciranju koju donosi jedinica lokalne samouprave iz koje djeca dolaze.

Članak 8.

Red prvenstva pri upisu utvrđuje se prema Pravilniku o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječji vrtić Trilj te o pravima i obvezama roditelja.

Članak 9.

Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascima kojeg roditelji dobivaju u vrtiću. Uz obrasce, roditelji prilažu i dokumentaciju kako slijedi:

1. presliku rodnog lista ili izvadak iz matične knjige rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
2. preslike osobnih iskaznica oba roditelja;
3. potvrdu o zaposlenosti roditelja (potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinko osiguranje)
4. potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
5. ostale dokaze radi utvrđivanja prioriteta prema članku 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječji vrtić Trilj.

Članak 4.

(1) Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, prednost pri upisu djece u Dječji vrtić ”Trilj” Trilj ostvaruju djeca roditelja podnositelja zahtjeva prema prioritetima utvrđenim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i ovim Pravilnikom primjenom metode bodovanja kako slijedi:

1. Djeca zaposlenih roditelja:

– oba roditelja…………………………………………………80 + 10 bodova za svako dijete
– jednoroditeljska obitelj………………………………….80 + 10 bodova za svako dijete
– jedan roditelj………………………………………………..40 + 10 bodova za svako dijete

2. Djeca kojima su oba roditelja studenti…………………60 + 10 bodova za svako dijete

3. Za djecu iz obitelji s troje i više djece dodaje se 30 bodova.

4. Za djecu s teškoćama i djecu iz udomiteljskih obitelji dodaje se 20 bodova.

5. Za djecu roditelja koji primaju dječji doplatak dodaje se 10 bodova

6. Djeca u godini prije polaska u školu, djeca HRVI, djeca roditelja žrtava iz Domovinskog rata
i djeca samohranih zaposlenih roditelja upisuju se u vrtić izravno bez bodovanja.

(2) Zahtjevi roditelja djece iz prethodnog stavka boduju se i svrstavaju na zajedničku listu prvenstva za upis, temeljem priložene obvezne dokumentacije prema ukupno ostvarenom broju bodova, od većeg broja bodova prema manjem.
(3) Podnositelj zahtjeva može ostvariti bodove na osnovi više utvrđenih prioriteta iz stavka 1. ovog članka u kojem slučaju se bodovi zbrajaju.
(4) U slučaju jednakog broja bodova prednost pri upisu ima dijete iz obitelji s više djece.

6. OIB djeteta
7. Prijavnica za upis djeteta u Vrtić ( ispunjava se u Vrtiću )
8. Za djecu s teškoćama u razvoju Rješenje Centra za soc. skrb, nalaze , mišljenja, dijagnoze i sl. ( dostaviti naknadno nakon objave upisa )

Članak 10.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora sa Dječjim vrtićem.

Članak 11.

Konačan popis upisane djece donosi Upravno vijeće, a objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Trilj.

Članak 12.

Informacije o upisu objavljujemo :
– na oglasnoj ploči vrtića
– na web stranici grada- vrtića
– Ferata, Hit radio Sinj

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ivana Živaljić univ. bacc. Industr.